Ασφάλεια & υποχρεώσεις χρήστη


-Οποιοσδήποτε επισκέπτης (στο εξής “χρήστης”) μετά την εγγραφή του μπορεί να καταχωρήσει αγγελίες στον δικτυακό μας τόπο (στο εξής “site”).
-Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις.
-Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.
-Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.
-Απαγορεύονται αυστηρός αγγελίες με παραπλανητικό, υβριστικό, ακατάλληλο ή αναληθές περιεχόμενο. Οι αγγελίες αυτές θα διαγράφονται και ο χρήστης θα κλειδώνεται από το σύστημα μας οριστικά.
-Μην γράφεται στην περιγραφή της αγγελίας ή στις φωτογραφίες τηλέφωνα, e-mail’s, url’s ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας από αυτά που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας γιατί αποτελούν στοιχεία διαφήμισης και θα διαγράφονται.
-Ενημερώστε μας εάν κάποια αγγελία είναι ψεύτική ή παραπλανητική σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας για τυχόν αποφυγή προβλημάτων.
-Το site εμπεριέχει παραπομπές (“links”) σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.
-Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).


Η Εταιρεία


-Προφέρει το ηλεκτρονικό σύστημα αγγελιών όπως είναι .Η χρήση του από οποιονδήποτε, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.
-Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή.
Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας,
εντοπιστούν << ιοί >> ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.
-Δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν παραχωρεί σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανέναν λόγω τα στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές.
-Δεν ευθύνεται για την προέλευση προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αγγελίες.
-Δεν αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσει, κανένα προϊόν, η υπηρεσία για τα οποία θα ήταν νομικά ή φορολογικά υπόχρεη.
-Δεν έχει καμία σχέση με την πράξη πώλησης, δεν γνωρίζει ούτε τον αγοραστή ούτε τον πωλητή και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αξιοπιστία τους. Η διαδικασία αγοραπωλησίας γίνεται μόνο μεταξύ αγοραστή και πωλητή .
-Δεν επιτρέπει και διαγράφει αμέσως κάθε αγγελία με ύποπτη προέλευση.
-Διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χωρίς προειδοποίηση κάθε χρήστη το οποίο κατ’ επανάληψη δεν τηρεί
τα παραπάνω, δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, η διαταράσσει το σύστημα καθ’ειονδήποτε τρόπο.
-Διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει
χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων οι χρήστες του Partsfinder.gr θα ενημερώνονται άμεσα ως προς αυτές.
-Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην ομάδα του Partsfinder.gr τις όποιες
τυχών παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη.
-Με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου με url : http://partsfinder.gr αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

-Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική χρήση.
Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του site. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.